3.323.394 adet makaleKatalog


«
?
»

7 EYLUL 20O2 CUMA CUMHURIYET SAYFA HABERLER SlT alanlarinda geleneksel yapi malzemesinin kullanimi Kekova'nin antik Kale köyünde istismar ediliyor Imar rantçilarinin yeiii silahi: Alisap CELENEKSELLIK KULLANIÜYOR Ahsap malzemenin kötü niyetlere de alet olmasindaki '*kola\1asünci nedenkhn" basinda ise yine Kale köyü gibi "SfT" niteligindeki yerlesmelerde "geleneksel yapi malzemeteri kullanimuun" zorunlu tutulmasi... Daha dogrusu, tarihsel ve kûtûrel siluet degerlerini sürdürülmesi için bir restorasyon ilkesi olarak getirilen bu yaygin kuralin, "amaca avku-1" olarak yeni yapilar yaratilmaya yönelik istismar edilmesi. Buna, yine genel imar mevzuanndaki "sökülebüir malzemenin ruhsat gerektiren kahci yapidan sayümamasi"da eklenince, SlT alaninda hem koruma yasasina hem de kiyi bukukuna aykin uygulama pesinde kosanlar artik ahsaba sanhyor. OKTAYEKfcNCI Rantpesinde kosanlarbu kezgeleneksel mimariyi kullaniyor. Türkiye'deki egemen yapilasma tarzi genellikle betonarme binalardan olustugu için günlük dilde "betonlasma" denilen imar yagmasi artik "ahsap mimariyTde kullaniyor. Ne var ki bu malzemenin seçiminde de amaç yine "imar ve koruma yasalaruu detanek" olunca Kekova'nin antik Kale köyü kiyisinda yükselen ömekleTdeki gibi sonuç bu kez de "odunlasnurya dönüsüyor. Yillardir Akdeniz kiyilannin en önemli arkeolojik ve dogal SÎT alani olarak korunmaya çahsilan Kekova'daki imar kisitlamalan önce "kaçak yapdarla* delindi. Ayni antik koylann otantik eski yerlesmesi olan tarihi Kale köyünde de korumaya alinan geleneksel konutlann "restorasyonu" adina kimliksiz ve "büyütühnüs'' yeni yapilar yaratildi... Bu tahrip edici süreç, gerek daha siki denetimler gerekse yörenin mimari peyzajinin da önemli bir "turistik çekicilik kaynagT oldugu bilincinin gelismesiyle son yillarda sanki yavaslamis gibiydi. Ancak artik "toplumsal genlerimize" kadar giren "yasadisi insaat hirsi" bunlara ragmen engellenemediginden imar rantçilan simdi de "yerel mimari" söylemini kullanarak ahsap yapilaria ayni amaçlanna ulasiyor... Böylece, Akdeniz ve Ege kiyilanndaki "beton yigmlan" ile ayni sonucu yaratan "odun yigmlan", Kale Köy'de bile "denize sifir yagmanm" örnegini sergiliyor. ÎETT çalisanlari valilige basvurarak Fethullahçi kadrolasma ve yolsuzluklara inceleme istedi UsulsüzKMerebüyüteç Tapinak dilencîst • Haber Merkeâ - Büyük sehirlerde her köse basinda görmeye ahstigimiz dilenciler turistik bölgelerde de tatil yapmiyor. Turistlerin yogun olarak bulundugu tarihi mekânlan mesken tutan dilenciler hem turistleri rahatsiz ediyor hem Türkiye'nin imajini olumsuz yönde etkiliyor. 3 okulda sarilik • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Egitim Bakanhgi, Balikesir'de 3 ayn egitim kurumunda 49 ögrencinin hepatit A (sanlik) hastahgina yakalandigimn belirlendigini bildirdi.Hastahgin okullarda kullanilan sudan kaynaklanmadigi sonucuna vanldigi, 3 okulda da egitim- ögretime ara verilmesine gerek görülmedigi bildirildi. Vapurda intHiar • tstanbul Haber Servisi - Kadiköy tskelesi'nden saat 14.00 siralannda hareket eden 'Sehit Necati Gürkaya' adli vapurun yolculanndan A.K, vapur Haydarpasa açiklanna geldigi sirada diger yokulann saskin bakislan arasinda denize atladi. Liman görevlileri, A.K'nin cesedini denizden çikardi. Aybar anhyor • tstanbul Haber Servisi - Güllü Aybar ve Tarih Vakfi, yedi yil önce yasamini yitiren Mehrnet Ali Aybar'in anisina sempozyum düzenliyor. Altincisi düzenlenecek olan ve konusu 'Gelecegin Üniversitesi: Gelecekte Bilimsel Özgürlük/ Özerklik' olan sempozyum, 29 Eylül tarihinde, Topkapi Sarayi içerisindeki Darphane-i Amire'de gerçeklestirilecek. Valîlikten suç duyurusu • tstanbul Haber Servisi - Istanbul Valiligi, 'ekim ayinda ekmek fiyatlaruun yüzde 25 oraninda arttinlacagini" açiklayan Türkiye Finncilar Federasyonu Genel Baskani Halil tbrahim Balci hakkinda, 4054 sayili Rekabet Kanunu'na aykin davrandigi gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Fotograflara tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bolu Emniyet Müdürlügü'nün Bolu'daki okullarda düzenledigi terör konulu konferansta ögrencilere parçalanmis ceset fotograflannin gösteriknesine tepki gösteren Egit- Der Genel Baskani Mustafa Gazalci, ögrencilerin potansiyel suçlu olarak görulmesinin ortaçag anlayisi oldugunu söyledi. Bolu Vali Vekili Nevzat Dalkiran ise fotograflann zihinlerde yer etmesi için gösterildigini söyledi. IstanbulHaber Servisi-IETT ça- lisanlan, istanbul Valiligi'ne basvu- rarak Istanbul Büyüksehir Beledi- yesi'ne bagli IETT Genel Müdür- lügü'nde yapilan bir dizi usulsüz- liigün incelenmesini istedi. lETT çahsanlan basvuru dilekçelerinde, düsük dereceli memurlann hak et- medikleri yerlere atandigini, Fet- hullahçi kadrolasma oldugunu ve ihalelerde kurumun milyarlarca li- ra zarara ugratildigi iddia edildi. ÎETT çahsanlan tarafindan Is- tanbul Valisi Erol Çakir ile vali yar- dimcisi Kamer Diribas'in dikkati- ne sunulan dilekçede, tETT'de per- sonel rejimi ve teknik konularda usulsüzlük yapildigi öne sürüldü. Di- lekçede "personel rejimi Ue ilgüi usulsüzlükler" basligi altmda sah- • tETT çalisanlaruun basvuru dilekçesinde yer alan bazi iddialar söyle: i/ Belli kisiler tETT harcirahi ile maddi çikarla yiirtdisma gidiyor. »/ Kiralanan sivil plakali araçlar özel islerde kullaniliyor. ^ Makamlara getirilen kisiler tarikat mensubu. • thaleler tanidik firmalara verildi. te hizmet varakalan düzenlenerek hak etmeyen kisilerin bazi makam- lan isgal ettigi, is yapacak kadrolu sube müdürleri yerine dereceleri düsük memurlann atamalaruiin ya- pildigi belirtildi. Basvuru dilekçe- sinde özetle su ifadeler yer aldi: "- Beflikisiler sürekli olarak mad- di çikartaveturistik amaçfa tETT har- cirahi ile yurtdisina gitmektedir. - Kisilere göre çok sayida mü- dürlük yaratilmakta ve buraya ken- di adamlanni koymakta ve araç, lojman tahsisi yapilmaktadir. - Çok sayida sivil plakah araç ki- ralanmistir. SrvU plakah araçlan özel iskrinde kuUanmaktadirlar. - Bütün görevden alinan genel müdür ve genel müdür yardimcila- nnin, isyerine gelmeden genel mü- dür danismani olarak eski konum- lan devam etmektedir. - Makamlara getirilen kisilerin yogun olarak FethuDahçi tarikatia- ra mensupoMugu dedikodusu tETT kurumuna hâkimdir. Örnegin Tef- tisKuruhi Baskani olan IsmailHak- la Nekay o makama Fethullahçi ol- dugu için gehnistir." CETT çalisanlannin valilige ver- dikleri dilekçede teknik konular basligiyla yapilan basvuruda da Fabrika Sube Müdürlügü'nde bulu- nan yüzlerce seramik pistonun in- celenmeden alindigi, randiman sag- lamadigi ve idarenin milyarlarca zarara ugratildigi vurgulandi. Bu konudaki iddialarda söyle: "Akilh bilet makinelerinin ihale- si(dokuztrihon) ISBAK aracihgi ile bekdrvcbaskanhgmin tanidik firma- smaveribnistir. Her gün anza nede- niyle dokuz garajda yüzlerce araba serviseverilememektedir. tETT'de- ki bütün ihalelerde fesat vardir, in- ceknmesini istiyonizJ 1 Fener Rum Patrigi Bartholomeos, Norveç'te aldigi Sophie Çevre Ödülü'yle birükte kendisine verilen 100 bin dolann 10 bin dolanni Umut Çocuklari'yla paylasb. (Fotograf: AA) Bartholomeos'tan çoculdara tstanbul Haber Servisi - Fener Rum Patrigi Bartholomeos, Umut Çocuklan Dernegi'ne 10 bin dolar bagista bulundu. Dernegin Dolapdere'deki çamasirhanesine gelen Patrik Bartholomeos, bagis çekini Umut Çocuklan Dernegi Baskani Yiisuf Ahmet Kulca"ya verdi. Bartholomeos, Norveç'te aldigi "Sophie Çevre Ödülü" ile birlikte kendisine 100 bin dolar verildigini anlatarak bu pararun 10 bin dolanni Umut Çocuklan Demegi'ne bagisladiklanni kaydetti. UNIÇEF verilerine göre, dünya nüfusunun 2 milyar 100 milyonluk bölümünü çocuklann olusturduguna isaret eden Bartholomeos, her yil dogan 123 milyon çocuktan 33 milyonunun da "mutlak fakrrtik" içinde dünyayla tarustigini söyledi. 65 çocuk banndirdiklanni ve aylik 15-20 milyar lira giderleri oldugunu anlatan Yusuf Ahmet Kulca, aynca Çatalca'da kendilerine bagislanan bir tatil köyünde, sokaktaki çocuk ve gençlere yönelik "

Mustafa Demircioglu Yasam Okulu" adi alhnda egitim merkezi kurmak için çahstiklanni belirtti.

TARIHÇI ERDOGAN: TÜRKMENLER tNANÇLARINI ANADOLIPYA TASIDI AnadilÂraplasmaktan kurtardi NAZMIAKDAG MERStN - Milli Egitim Basmü- fettisi ve tanhçi Kuthiay Erdogan, Anadolu'da yerlesen Türkmenlerin, Orta Asya'ya özgü inanislanni da Anadolu'ya tasidigini söyledi. Er- dogan, Saman, Mani ve Budist egi- limleri harmanlayan Anadolu Türk- menlerinin, anadilde ibadet ederek Âraplasmaktan kurtulduklanra ifa- de etti. Mersin'deki "Uhislararasi Türk Dünyasi tnanç Merkezleri Kongre- si" dün sona erdi. Türkiye Kültür Sanat ve Egitim Vakfi'nca düzen- lenen ve çesitli ülkelerden bilim adamlannin kauldigi kongre bazi bi- lim adamlannin katilamamasi ne- deniylebelirlenen tarihten önce ta- mamlandi. Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar'daki inanç biçimleri ve merkezleri hakkinda çesitli bildiri- lerin sunuldugukongrede ele alinan konulann daha sonra kitap haline getirilecegi belirtildi. Kongrede son sunumu Milli Egi- tim Basmüfettisi ve tarihçi Kutlu- ay Erdogan yapti. Erdogan "Atevi OcaklanvçCMusan KültJer" baslik- h bildirisinde, Anadolu'daki inanç mozaiginin çesitli dinlerden mey- dana geldigini ifade etti. Budizm, Samanizm ve Hiristiyanhgin Ana- dolu'da birlestigini ve Islamin bubir- lesmenin cilasi oldugunu ifade eden Erdogan söyle konustu: '•Anadolu tslamligu Araplasma- dan, Orta Asya ve Anadohi kültle- rini benimsemis ve cila olarak lsla- mi kullanmisör. Böylece asimile ol- maktan kurtulmustur." dogru kullanin' Sezer: Dü bagunsizbk demek • Cumhurbaskani Sezer, Dil Bayrami nedeniyle yayimladigi mesajda herkesi Türkçeyi dogru kullanmaya çagirdi. Sezer, "Atatürk'ün, öncülügünü yaptigi çagdaslasma hareketinde, dil bagimsizligirun, siyasal bagimsizligin aynlmaz parçasi olarak degerlendirildigini" animsatti. ANKARA (ANKA) - Cumhurbaskani Ahmet Necdet Sezer, tüm yurttaslan Türkçenin dogru ve etkili kullanimi konusunda duyarli olmasini istedi. Cumhurbaskani Sezer, Dil Bayrami dolayisiyla yayimladigi mesajda, dilin ulusu var eden öz degerlerin gelecek kusaklara aktanlmasina olanak veren temel öge olduguna dikkat çekti. Atatürk'ün, öncülügünü yaptigi çagdaslasma hareketinde, dil bagimsizliginin, siyasal ve ulusal bagimsi2Iigin aynlmaz parçasi olarak degerlendirildigini animsatan Cumhurbaskani Sezer, Atatürk'ün, Türkçenin yalinlastinlmasina, gerçek kimligine kavusturulmasina ve yabanci sözcüklerden anndinlmasina büyük önem verdigini kaydetti. Cumhurbaskani Sezer söyle dedi: "E\Tensel kültürie bütünlesmenin ve ondan etkilenerek onu etkilevebilmenin yolu. dilimizin korunmasi, yozlasmava ugramasinin engellenmesi ve sürekli geosiminin saglanmasidir. Toplumlann bilgi, kültür ve sanat düzeyleri. dillerinin ve anlaüm olanaklannin gelisinüne kosut çizgidedir. DUin gelistigi ortamda her alanda yaraücihk geüsir." Bilimin ve teknigin artan gereksinimlerini karsilamak için yeni terim ve sözcükler türetilmesinin, dilleri gelistirdigi gibi, bilim adaminin düsünce ufkunu ve yaraticiligrni da olumlu yönde etkiledigine isaret eden Cumhurbaskani Sezer, "Bflim insani, alaninda kendisine o güne kadar yapilanlan tanitan yabanci diller kadar kendi dil yapisini ve sözcük türetme kuraUanni iyi bihneli sözcük dagarciguu genisletmelidir" dedi. GENtS AÇI HIKMET BÎLA Ah Tarhan Bey Ati... Su günlerde Türkiye'de siyasete yön veren kisi kim? Meclis'te yer alan ya da almayan partileri hop oturtup hop kaldiran. hemen her siyasetçinin gözü- nün içine baktigi kisi kim? Türkiye'yi "Seçim 3 Ka- sim'dayapilacak mi, yapilmayacak mi" ikilemi kar- sisinda birakan kisi kim? Anayasal yetkilerini kullanarak seçimin kaderini belirieyebilecegi söylenen Cumhurbaskani Ahmet Necdet Sezer mi? Hayir. 1999'da oldugu gibi bir kez daha ülkeyi ertelen- mis erken seçime götürecek azinSik hükümetinin bas- bakanligi önenlen Basbakan Bülent Ecevrt mi? Hayir. Bir siir ugruna milletvekitligi, belki de basbakanli- gi suya düsen AKP'nin simdiki Genel Baskani Re- cep Tayyip Erdogan mi? Hayir. Siyasetçilerden çok ekranlarda görmeye ahstigi- miz Yüksek Seçim Kurulu Baskani Tufan Algan mi? Mustafa Bumin mi? Abdullah Gül mu? Recai Ku- tan mi? Gaffar Yakin mi? Hayir hayir. Hepsi hayir. Ya kim? Tarhan Erdem. Bugüne kadar kamuoyu yoklamalannda ciddiye- ti, tarafsizligi ve bilimsel yöntemlerle kanitlanmis isa- bet yüzdesiyle Tarhan Erdem, siyasete yön veriyor. Herkes, Erdem'in arastirma sonuçlanni bekliyor. Bi- rinci parti hangisi? Ikinci kim? Baraj dolaylarinda do- lasanlar kimler? Sifir dolaylannda dolasanlar hangi- leri? Anketler seçimin nabzini gösteriyor, seçmenin nab- zi da birçok siyasetçinin kan dolasimini hizlandinyor. 1 Ekim tarihi yaklasirken Ankara disindaki milletve- killeri de birer ikiser baskente geliyor. Sah günü Mec- lis'te büyük maç var. Seçimi erteletmek isteyenlerie Meclis'i tatile sokup seçim meydanina çikmak iste- yenler arasindaki karsilasmanin sonucunu tahmin etmek güç. Sanslar yari yanya görünüyor. Heyecan artiyor, kafalar kansiyor. llginç olan, burjuvazinin de kafasi kansik. önceki gün yapilan TÜSIAD toplantisinda çikan sesler, is dünyasinin çeliskiden bunaldigini ortaya çikardi. Bü- yük isadamlanmiz, "Yüzde 10 seçim baraji sakin in- dirilmesin" demisler. Bir kisi de çikip, "Yahu sizAv- rupa Biriigj'nin yilmaz savunuculan degil miydiniz; hangiAvrupa ülkesinde yüzde 10 baraj var" diye sor- mamis. Aynca, "Seçimin ertelenmesi artik yarardan çok zarar getirir" demisler. Yine kimse "niye" diye sor- mamis. Isadamlanmiz. "Yasaklar çagdisi" demisler. Yine bir vatandas çikip da "Madem yasaklar çagdisi, ya- sakli seçim ille de olsun diye niye israrediyorsunuz" diye sormamis. Bir soru daha unutulmus: "AB kriterlerinin yerine getirilmesi her seyden önemlidir. Geç kalmayalim. Hemen simdi. Kosun, tren kaçiyor, yetisin, imdat di- ye tempo tutup kampanyalar düzenleyen siz degil miydiniz? Nasil oluyor da simdi acelesi yok. AB ko- njJ§y seçimden sonra-da olurdiyebiliyorsunuz? Se- çimden sonra okisacak iktidarin AB kritehen için can/a basla çalisacagindan emin misiniz?" "HemhahayaKinbirzamanda seçim felakettirdi- yen siz degil miydiniz? Simdi seçim de seçim diye tutturuyorsunuz. Erken seçim ertelenirse, o zaman da iyi oldu mu diyeceksiniz. Evet, kafalar kansik, giderek de kansiyor. Meclis'in içinde de disinda da ilkesizlik, çeliski, günlük hatta saatlik tavir degistirmeler... iyot gibi açi- ga çikiyor. Çaresizlik ve panik dizboyu. Ah Tarhan Bey ah... Bütün bunlar hep sizin yüzü- nüzden. Çok mu lazimdi seçmenin nabzini tutmak?.. Hikmetbila(5 ntv.com.tr 'Cumhuriyet bir kültür devrimi' Mazlumlann esin kaynagi: Atatürk IstanbulHaber Servi- si-Türkiye Cumhuriye- ti'nin çok boyutlu, çok köklü ve bütüncül bir çagdaslasma projesi ol- dugu belirtilerek Mus- tafa Kemal Atatürk'ün mazlum milletlerin esin kaynagi oldugu vurgu- landi. Demokrasi ve Genç- likVakfi'nin(DEGEV), Türkiye Is Bankasi ve Bogaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nün katkilanyla düzenledi- gi "Atatürk ve Çagdas Tophim" konulu ulus- lararasi sempozyumun ikinci gününde konusan Prof. Dr. BesimÜstünel, Atatürk'ün yaptigi dev- rimlerin, tam anlamiyla basanya ulasmasi ve Türkiye'nin uygar dün- yadaki saygin yerini al- masi için, önümüzdeki 20 yil içinde Kemalist I devrimlerin tamamlan- masi gerektigini söyle- di. Gazetemiz yazan Prof. Dr Yakup Kepe- nek, Cumhuriyet devle- tinin, toplumsal sinifla- ra karsi esit uzaklikta ol- dugunu, kamu yönetimi açisindan yolsuzluklar- dan uzak, açikve esitlik- çi bir devlet olmaya ça- listigini ifade ederek "Cumhuriyetingefisme, kalkinma, çagdaslasma anlavisi bütünseldü-" de- di. Prof Gülten Kazgan, yasadigimiz krizlerde iç etkiden öte dis etkilerin belirleyici oldugunu an- latirken Prof. Bozkurt Güvenç de Cumhuriye- tin, sadece bir rejim de- gisikligi degil, kültür de\TImi oldugunu söyle- di. Prof tlber Ortayh ise A\Tupa'dabireyin ya- sam biçiminin insa edil- digini vurguladi. TGC üyesiydiler Gazeteciler Dinç ve Durukan ugurlandi tstanbul Haber Ser- visi - Türkiye Gazeteci- ler Cemiyeti (TGC) üye- si gazeteciler SacitDinç ve FazüDurukan yas,a- mini yitirdi. tstanbul'da yasama veda eden Sacit Dinç'in cenazesi dün Basinköy Camii'nde ögle vakti ki- hnan cenaze namazinin ardindan Kozlu Mezar- ligi'nda topraga verildi. Istanbul'da yasami- ni yitiren gazeteci Fa- zil Durukan'in cenaze- si de dün Sisli Ca- mii'nde ikindi vakti ki- linan cenaze namazi- nin ardindan Karaca- ahmet Mezarligi'nda topraga verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazilim Teknolojileri Tic. Ltd. tarafindan gelistirilmistir.
Bogaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : 0212 346 1590
Istek ve Görüsleriniz için abone@cumhuriyetarsivi.com