Osman Adil Demircioğlu’nun Bu Ayki Analiz Konuğu Muammer Coşkun
Kullanıcı Adı: Şifre:


.: Kanal Turk :.

19 Eylül 2019 Perşembe


Ana Sayfa / Ayin Konusu / Osman Adil Demircioğlu’nun Bu Ayki Analiz Konuğu Muammer Coşkun
Etiketler:

Osman Adil Demircioğlu’nun Bu Ayki Analiz Konuğu Muammer Coşkun Osman Adil Demircioğlu’nun Bu Ayki Analiz Konuğu Muammer Coşkun

Haziran Ayı Konusu

2015-06-06, 14:23:21 yorum


OSMAN ADİL DEMİRCİOĞLU 'nun  Bu ayki analiz konuğu

T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü

MUAMMER ÇOŞKUN

 

 

ANALİZ KONUSU : Aktif İş Gücü Hizmetleri. 

İşgücü piyasasının en önemli sorunlarından biri nitelikli işgücü açığıdır. Gerek Kurumumuzun yılda en az 2 kez yapmış olduğu “İşgücü Piyasası Araştırma” sonuçlarında,gerekse işgücü piyasasının diğer aktörleri tarafından yapılan araştırmalarda, her 3 işyerinden 1’inde açık iş olduğu, her 4 iş yerinden 3’ünün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamada zorlandığı, neden güçlük çektiği sorulduğunda %65’nin yeterli mesleki deneyim ve beceriye sahip elaman bulamadıkları belirtilmiştir.

 

 

Hükümetimiz; işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu deneyimli ve nitelikli işgücü açığını gidermek, insan kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak amacıyla, Kurumumuzca (İŞKUR) “Aktif İşgücü Programları” kapsamında yürütülen “İşbaşı Eğitim Programlarıyla” ilgili çok önemli düzenlemeler yapmıştır. Ayrıca işgücü maliyetlerini düşürmek için 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6645 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24.Maddesi ve 4447 sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesiyle yeni teşvikler getirmiştir. 
* OAD : İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

 

•MÇ : İşbaşı eğitim programı; 15 yaşını doldurmuş, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin ve üniversite öğrencilerinin, Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

 

* OAD : Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilir?

 

• MÇ : 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. Maddesine tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan İŞKUR’a kayıtlı işyerleri, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedirler.

  Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller de programdan yararlanabilmektedir.

 

* OAD : İşverenler Kimleri Programa Alabilir? Kimler Katılabilir?

 

• MÇ : 15 yaşını doldurmuş bütün işsizler ile birlikte ön lisans dâhil bütün üniversite öğrencileri ile açık öğretimde okuyan bütün öğrenciler bu programa katılabilir.
 Üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını işbaşı eğitim programı kapsamında yapabilmektedirler.
Ancakprogramın uygulandığı işyerinin sahibinin birinci ve ikinci derece yakınları ile eşinin o işyerinde programa katılması mümkün değildir.

 

* OAD : Program Süresi Ne Kadardır?

 

• MÇ :  İşbaşı Eğitim Programı en fazla 160 güne kadar düzenlenebilmektedir. Günde en az 5 saat olarak işveren ile katılımcının kabul etmesi, günde 8 saati ve haftada 45 saati aşmaması kaydıyla Pazar günleri hariç, günün herhangi bir zaman diliminde uygulanabilmektedir. Dolayısıyla öğrenciler de ders saatlerinden arta kalan zamanlarda ve günlerde programa katılabilmektedir.

 

• Örnek: Haftanın 2 günü üniversiteye giden öğrenci, kalan 3 gün işbaşı eğitim programına katılarak hem mesleki deneyim kazanır, hem de gelir elde edebilir.

 

* OAD : Katılımcılara İŞKUR Tarafından Hangi Ödemeler Yapılıyor? İşverenin Maddi Yükümlülüğü Var Mı?

 

• MÇ : İŞKUR; Programa katılanlara her gün için 36,50 TL cep harçlığı ödemektedir. Ayrıca program süresince 30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primiyle, Genel Sağlık Sigortası Primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir.
 İşverenlerin program kapsamında ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak; işverenler İŞKUR’un günlük verdiği cep harçlığına ilave olarak kendisi de ödeme yapabilir. Yapmış olduğu ödemeyi 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6645 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. Maddesiyle, 193 sayılı Kanunun 40. Maddesinde yapılan düzenlemeyle Asgari ücretin brütünün %50’sine kadar olan kısmını giderden düşmeyle ilgili yasal düzenleme yapılmıştır.
• Örnek 1: 1 kişi haftada beş gün üzerinden toplam 22 günü işbaşı eğitim programına katılırsa kişiye toplam 803,00 TL ödenmektedir.
• Örnek 2: 1 kişi haftada altı gün üzerinden toplam 26 gün işbaşı eğitim programına katılırsa kişiye toplamda 949,00 TL ödenmektedir. İşveren bu paraların üzerine ilave bir ödeme yaparsa giderden düşmektedir.

 

* OAD : İşverenler Programa Alacakları Kişileri Nasıl Belirler? 

 

• MÇ : İşverenler İşbaşı Eğitim Programına alacakları kişileri kendileri bulabilecekleri gibi,İŞKUR’a başvurup Programdan yararlanmak isteyenler arasından seçme yapabilir.
 İŞKUR tarafından hazırlanan sözleşmenin imzalanması ve tarafların Programdan yararlanma şartlarının uygun olup olmadığı hususunda yapılacak genel değerlendirme sonucu program başlamaktadır.

 

* OAD : İşverenlerin Alabileceği Katılımcı Sayısı Nasıl Belirlenir?

 

•MÇ : En az 2 sigortalı çalışana sahip olan verenlerle düzenlenen program kapsamında, 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1 kişi, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u diğer bir ifadeyle %10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunmaktadır.

  İşverenlerin aynı il sınırları içerisindeki toplam çalışan sayısı üzerinden kontenjan hesaplanmaktadır. Kontenjan hesaplanmasında tüm küsuratlar bir üst sayıya tamamlanmakta ve bu sayede işverenin daha çok katılımcı alabilmesi sağlanmaktadır.

• Örneğin; 40 kişi çalıştıran bir işyeri 4 katılımcı, 41 kişi çalıştırırsa %10’a göre 4,1=5 katılımcı alabilir.

 

* OAD : Programda İstihdam Yükümlülüğü Var Mı?


 

• MÇ : İşbaşı Eğitim Programında istihdam yükümlülüğü; Programdan yararlanan katılımcıların en az % 20’sini 1 yıl içerisinde kendi işyerinde veya başka bir işyerinde aynı meslekte en az 60 gün istihdam etmiş olması gerekmektedir.
 İşveren, istihdam yükümlülüğünü yerine getirirken katılımcıları istihdam edememesi veya bu kişilerin istihdamı kabul etmemesi durumunda İŞKUR’a kayıtlı diğer işsizler arasından da söz konusu yükümlülük yerine getirilebilmektedir.

 

* OAD : İşveren Program Başvurusunu Nasıl Yapacaktır?

 

•MÇ : İŞKUR’a kayıt yaptıran her işverenin 1 İş ve Meslek Danışmanı vardır. İşveren veyaişyeri temsilcisi İş ve Meslek Danışmanıyla irtibata geçerek program hakkındaayrıntılı bilgi alabilir veya kendisine en yakın İŞKUR Hizmet Merkezine şahsen veya yazılı başvuruda bulunarak bu hizmetlerden yararlanabilir. 

 

 

OAD : İşbaşı Eğitim Programının Faydaları Nelerdir?

 

•MÇ : İşverenler; programa katılan kişileri işbaşında görme ve mesleki deneyim becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmaktadır

 Program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenler için maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. İşveren hiçbir harcama yapmadan nitelikli işgücü ile çalışma imkanı bulmaktadır.

23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6645 sayılı  “ Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 

Madde 28- 4447 sayılı Kanununun Geçici 15. Maddesi gereğince     

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan, Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların,

Programın bitimine müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslekte5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe işe alındıklarında, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında SGK bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla,

İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay,

  Diğer sektörlerde ise 30 ay süreyle 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren payı sigorta primi tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.  

30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.  

 

• Örnek: İşverenler; yılda sadece 2 kez İşbaşı eğitim programı kapsamında yetiştirdiği kişileri, bu proje kapsamı dışında, kendisi işe alıp Asgari Ücret düzeyinde ücret ödemiş olsakasasından çıkacak ücret miktarı bu tabloda gösterilmiştir. İşçiyi bu proje kapsamında alıp yetiştirdikten sonra işe alırsa hesaplanan para kasasında kalmaktadır.

 

Çalışan Sayısı

İEP Kontenjan (%10)

Yararlanma süresi

Yararlanan Sayısı

Asgari Ücretli

Bir Kişinin Aylık Maliyeti

Yıllık 

Toplam

2-10 kişi

1 kişi

6 ay x 2 grup

2

1.441 TL

17.292 TL

11-20  “

2 kişi

6 ay x 2 grup

4

1.441 TL

34.584 TL

50 +   “ 

6 kişi

6 ay x 2 grup

12

1.441 TL

103.752 TL

100    “

10 kişi

6 ay x 2 grup

20

1.441 TL

172.920 TL

500 kişi

50 kişi

6 ay x 2 grup

100

1.441 TL

864.600 TL

 

 

 

* OAD : İşverenlerin Programla İlgili Bilmesi/Dikkat Etmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

 

•MÇ : Programa alınacak kişilerin, programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde işverenin çalışanı olmaması

 İşverenin programın başladığı tarihteki çalışan sayısını, program bitiminde de koruması gerekmektedir. Programın bitiş tarihindeki çalışan sayısı, programın başladığı tarihteki sayıdan düşükse, aradaki farkı tamamlaması için işverene 1 ay süre verilmektedir. Her hangi bir cezai müeyyidesi yoktur. Verilen sürede eksik istihdamı tamamlayacağına dair taahhütname verirse yeni program başvurusunda bulunabilmektedir.

Program bitiminde başladığı tarihteki çalışan sayısında eksilme yoksa, işveren programı tamamlayanların asgari %20 sini işe alacağına dair taahhütname vermesi halinde önceki projenin bittiği tarihten itibaren aynı projeden tekrar yararlanabilir.

* OAD : Sevgili dostum Muammer bey son olarak ne söylemek istersin kanal turk . com izleyicilerine.  

 

~ MÇ : Bana bu Fırsatı Verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 

İŞKUR’ un sunmuş olduğu İşbaşı Eğitim Programı ve diğer Mesleki Eğitim Projelerinden yararlanmak için kendinize en yakın İŞKUR HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE ve İŞKUR tarafından size görevlendirilmiş olan İş ve Meslek Danışmanınızla irtibata geçmeniz yeterlidir. 

Saygılarımla.

KANALTURK.COM

REKLAMLAR...

Temmuz Ayı Anketi

Sizce Türkiye'nin en popüler erkek şarkıcısı kim?
Kenan Doğulu
Hakan Altun
Haluk Levent
Serdar Ortaç


I6 Untitled Document
 


2018 Ayın


PROF. DR. ENİS OĞUZ

 
TEŞEKKÜRLER

Kalp ritm bozuklukları
Kalp pili uygulamaları
Elektrofizyoloji ve kateter ablasyon
Atriyal fibrilasyon ablasyonu
Kalp yetersizliğinde kardiyak resenkronizasyon (kalp pili) tedavisi
Koroner arter girişimsel tedaviler (anjiyografi, balon - stent uygulamaları) alanlarında

Türkiye'nin medarı iftiharı
hasta dostu güler yüzlü
Liv Hospital Ulus Kardiyoloji Hastanesi Profesörü
Özel İnsan
Sayın Enis Oğuz Hocamıza
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman Adil
Demircioğlu'nun kıymetli annesi Melek Sevin
Demircioğlu'nun rahatsızlığı süresince
göstermiş olduğu
yakın ilgi ve etkili tedavisinden dolayı
Teşekkürlerimizi Sunarız
 
 
 
 


Untitled Document

;
 


 

Ceviz Üretimi Üzerine Röportaj
Osman Adil DemircioğluUntitled Document